Mamalılar ve Osmanlılar

Seyyid Dede Garkın ile Selçuk Bey'in torunları..

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Posted by alfaomega230 Ağustos 3, 2009

Osmanlı Devleti kronolojisi: Konu başlıkları [gizle] 1 1299-1399 yılları arası 2 1400-1499 yılları arası 3 1500-1599 yılları arası 4 1600-1699 yılları arası 5 1700-1799 yılları arası 6 1800-1899 yılları arası 7 1900-1922 yılları arası 1299-1399 yılları arası [değiştir] 1299 – Klasik bagımsızlık tarihi. 1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi. 1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması. 1302 – Koyunhisar zaferi. 1302 – Köprühisar fethi. 1303 – İznik kuşatması. 1303 – Marmaracık Kalesi’nin fethi. 1306 – Dinboz Zaferi sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi. 1306 – İlk askeri antlaşma. 1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını. 1308 – İmralı Adası’nın fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları. 1308 – Koçhisar fethi. 1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması. 1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi 1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı 1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı 1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması 1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı 1337 – Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı 1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı 1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı I. Murat 1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri 1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı 1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı 1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri 1362 – Kadıaskerliğin teşkili 1363 – Pençik Kanununun çıkışı 1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı 1371 – Çirmen Savaşı 1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü 1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi 1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı 1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü 1389 – I. Kosova Savaşı 1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi 1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı 1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması 1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası 1391 – İstanbul’un kuşatılması 1396 – Niğbolu Savaşı 1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü 1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü 1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı 1400-1499 yılları arası [değiştir] 1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi 1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esareti 1402 -1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar 1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı 1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı 1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu 1416 – Şeyh Bedreddin isyanı 1416 – Macaristan Seferi II. Murat 1417 – Avlonya’nın Osmanlılar tarafından alınışı 1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı 1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması 1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi 1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı 1425 – Molla Fenarı’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini 1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi 1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi 1430 – Selanik’in Osmanlılar tarafından alınışı 1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu 1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması 1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı 1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı 1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi II. Mehmed 1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması 1448 – II. Kosova Savaşı 1451 – II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta geçişi 1453 – İstanbul’un fethi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi 1453 – Enez’in fethi 1454 – II. Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi 1455 – II. Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi 1455 – Boğdan Voyvodalığı’nın bağlılığını bildirmesi 1456 – II. Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması 1458 – II. Mehmed’in Birinci Mora Seferi, Atina’nın fethi 1459 – II. Mehmed’in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire’nin fethiyle Sırbistan’ın tamamen ilhakı 1460 – II. Mehmed’in İkinci Mora Seferi, Mora’nın fethi 1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlılar tarafından yıkılışı 1461 – Candaroğulları Beyliği’nin ilhakı 1461 – Cenevizlilerden Amasra’nın alınışı 1462 – II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi 1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması 1463 -1470 – İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası 1463 – II. Mehmed’in Birinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethi 1464 – II. Mehmed’in İkinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethinin tamamlanması 1466 – II. Mehmed’in Karaman seferi 1466 – II. Mehmed’in Birinci Arnavut Seferi seferi 1467 – II. Mehmed’in İkinci Arnavut Seferi seferi 1468 – Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı 1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi 1470 – Ağrıboz Seferi, Ağrıboz adasının fethi 1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular’a karşı zafer 1473 – Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer 1475 -Kırım’ın Fatih Sultan Mehmet döneminde,Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı tabiiyetine girişi 1475 – Başarısız Boğdan seferi 1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı 1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi 1478 – II. Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi 1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi 1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi 1480 – Otranto Seferi 1480 – Başarısız Rodos Kuşatması 1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması 1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed’in ölümü ve II. Bayezid’in tahta çıkışı II. Beyazid 1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi 1482 – Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a ilticası 1483 – Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı 1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman’ın fethi 1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması 1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi) 1488 – Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı 1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı 1491 – Osmanlı-Memlük Barışı 1492 – Macar Seferi 1492 – İspanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi 1494 – Şehzade Süleyman’ın doğumu 1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü 1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi 1498 – Lehistan Seferleri 1499 – Venedik Harbi 1500-1599 yılları arası [değiştir] 1500 – Modon, Navarin ve Koron’un alınışı 1502 – Venedikle sulh 1508 – Çaul seferi 1509 – Diu seferi 1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi 1512 – II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta geçişi 1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz’e giriş 1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı 1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire’ye giriş 1517 – Haremeyn’in himaye altına alınması 1517 – Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması 1519 – Celali isyanları 1519 – Cezayir’in iltihakı 1520 – I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta geçişi 1521 – Belgrad’ın fethi 1521 – Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması I. Süleyman 1522 – Kanuni Sultan Süleyman’ın validesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa’da bimaristan inşa edilmesi 1522 – Rodos’un fethi 1524 – Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı’nın Osmanlı’ya tabiiyeti 1525 – İlk Fransız elçisi İstanbul’da 1526 – Mohaç Savaşı 1527 – Bosna’nın fethi’nin tamamlanması 1528 – Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi 1529 – Viyana kuşatması, Budin’in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Marsilya’ya çıkması 1532 – Alman Seferi, Kanuni’nin Graz’ı fethi 1533 – Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması 1533-1534 – Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği’ne tayini 1534 – Osmanlı-İran Savaşı’nin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı 1534 – Şeyhülislam İbn-i Kemal’in ölümü 1535 – Tunus’un kaybedilişi 1536 – Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi 1536 – Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı 1537 – Körsof-Avlonya seferi 1537 – Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi 1538 – Preveze Zaferi 1538 – Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut’un alınışı 1540 – Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazının kaldırılması 1541 – Budin’in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması 1543 – Estergon ve Szekesfehervar’ın fethi 1547 – Osmanlı-Habsburg Sulhü 1547 – Avusturyalılar’a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması 1548 – 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı 1550 – Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası 1551 – Trablusgarb’ın fethi 1553 – Piri Reis’in ölümü 1553 – Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa’nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması 1553 -1554 – Turgut Reis’in Akdeniz seferi, Korsika’yı fethi 1553 – 1554 – Nahcıvan Seferi 1555 – İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması 1555 – Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması 1557 – Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi 1559 – Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid’in yenilerek İran’a sığınması 1560 – Cerbe Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması 1562 – Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi 1565 – Başarısız Malta kuşatması 1565 – 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi II. Selim 1566 – Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim’in tahta geçişi 1566 – Sakız adasının fethi 1567 – Yemen isyanı 1568 – Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi 1568 – Yemen’in yeniden fethi 1569 – Astarhan seferi 1569 – Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi 1570 – Kıbrıs Seferi 1571 – Kırım Hanı 1.Devlet Giray’ın Moskova’yı fethi 1571 – İnebahtı hezimeti, Kıbrıs’ın fethi. 1573 – Lehistan’ın himaye altına alınışı 1574 – Tunus’un fethi 1574 – II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın tahta geçişi 1575 – Edirne’de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşası 1576 – Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmesi 1577 – Takiyüddin’in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru’r-Rasadü’l-Cedid’de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi 1578 – Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması 1578 – Vadi’üs-seyl Savaşı ve Fas’ın himaye altına alınması 1579 – Hazar Denizi’nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu 1580 – İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi 1580 – İstanbul Rasathanesi’nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak) 1581 – Maskat’ın fethi 1583 – Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım) 1583 – Meşale Savaşı 1585 – Tebriz’in alınışı 1585 – 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala’ya varması 1586 – İlk Sikke tashihi 1588 – Gence seferi 1588 – Resm-i tashih-i sikke konulması 1589 – İkinci sikke tashihi 1589 – 2. Mombasa seferi 1590 – Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması 1590 – Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla* %1 oranında ilave yapılması 1592 – Lehistan’ın Osmanlı himayesinden çıkışı 1593 – Osmanlı-Avusturya savaşı’nın başlaması 1595 – Estergon’un düşüşü 1595 – III. Murad’ın vefatı, III. Mehmet’in tahta geçişi 1596 – Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Savaşı 1600-1699 yılları arası [değiştir] 1600 – Sikke tashihi 1601 – Kanije Savaşı 1601 – İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3’e indirileceğinin ahidnameye derci 1603 – Osmanı-İran Savaşı’nın başlaması 1603 – III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in tahta geçişi 1612 – Osmanlı-İran Antlaşması 1615 – Revan Seferi 1617 – İran Savaşı’nın yeniden başlaması 1617 – I. Mustafa’nın tahta geçişi 1617 – İstanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası 1618 – I. Mustafa’nın hal’I ve II. Osman’ın tahta geçişi 1618 – Sikke tashihi 1618 – İran ile Serav Antlaşması 1621 – II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) 1622 – II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı IV.Murad 1622 – İran ile savaşın yeniden başlaması 1623 – I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın tahta çıkışı 1624 – Sikke tashihi 1629 – Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi”nin kurulması 1634 – İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi) 1635 – IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı 1638 – Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı 1639 – Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması 1640 – IV. Murad’ın ölümü, I. İbrahim’in tahta çıkışı, sikke tashihi 1645 – Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı 1648 – I. İbrahim’in hal’ı, IV. Mehmed’in tahta çıkışı IV. Mehmed 1648 – Kandiye kuşatması 1656 – Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması 1656 – Çınar Vak’ası 1656 – Köprülüler devrinin başlaması 1658 – Katip Çelebi’nin ölümü 1660 – Varad Kalesi’nin alınışı 1663 – Osmanlı-Avusturya Savaşı’nın başlangıcı 1663 – Uyvar Kalesi’nin fethi 1664 – St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması 1666 – Girit’in tamamen alınması için son Girit Harekatı 1669 – Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi 1672 – Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı, Podolya’nın fethi 1672 – Bucaş Antlaşması, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi. 1673 – Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indirilmesi 1676 – Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması 1677 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması, I. Çehrin seferi’nin başarısız olması 1678 – 2.Çehrin seferi sonucu Çehrin Kalesi’nin fethi 1681 – Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper’in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde 1682 – Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad’ın fethi 1682 – Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü 1683 – II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları 1685 – Uyvar’ın elden çıkışı II. Süleyman 1686 – Budin’in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686)) 1687 – IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın tahta çıkışı 1687 – Eğri Kalesi’nin düşüşü 1687 – İkinci Mohaç Savaşı 1687 – Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması 1688 – Belgrad’ın elden çıkışı 1690 – Kanije Kalesi’nin düşüşü 1690 – Belgrad’ın geri alınışı 1690 – Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti 1691 – II. Ahmed’in tahta çıkışı 1691 – Salankamen Savaşı 1695 – II. Ahmed’in ölümü ve II. Mustafa’nın tahta çıkışı 1697 – Zenta Savaşı 1698 – Şehremini Baruthanesi yangını 1699 – Karlofça Antlaşması’nın imzalanması(26 Ocak) 1700-1799 yılları arası [değiştir] 1700 – Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması 1702 – İskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi 1703 – Edirne Vak’ası 1703 – III. Ahmed’in tahta çıkışı 1703 – “Tuğralı” altın paranın piyasaya çıkarılması 1711 – Prut Savaşı ve Barışı 1715 – Venedik ile savaş ve Mora Seferi 1718 – Pasarofça Antlaşması 1718 – Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü 1720 – Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a) 1720 – III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi 1721 – Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi 1723 – İran seferinin üç cepheli olarak açılışı 1724-1725 – Tebriz ve Cence’nin alınışı 1726 – İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu 1729 – “Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi 1729 – Cevheri’n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması 1730 – Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un tahta çıkışı 1733 – İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları 1735 – Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması 1735 – Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları 1739 – Belgrad Antlaşması 1739 – Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması 1745 – Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ölümü 1746 – Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması) 1751 – Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai’si) 1754 – I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın tahta çıkışı 1757 – III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın tahta çıkışı 1768 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması 1770 – Rus filosunun İngilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi III. Mustafa 1771 – Kırım’ın işgali 1772 – Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması 1773 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu 1773 -1774 – Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması 1774 – Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması 1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz) 1776 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması 1783 – Rusya’nın Kırım’ı ilhakı 1784 – Avusturyalılar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi 1784 – Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması (8 Ocak) 1787-1788 – İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri 1787 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı (17 Ağustos) 1788 – Yılan Adası Deniz Savaşı 1788 – Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi (9 Şubat) 1789 – Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı 1789 – I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması (7 Mayıs) 1789 – Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz III. Selim 1790 – İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması 1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak) 1790 – Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz) 1790 – Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül) 1790 – Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı 1791 – Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos) 1791 – Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos) 1792 – Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması 1792 – III. Selim devrinde 100’lük guruş basılması 1792 – Yaş Antlaşması (10 Ocak) 1793 – Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası 1793 – Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu 1793 – Hasköy’de Mühendishane-i Cedide’nin açılması 1793 – Zahire Nezareti’nin kurulması 1793 -1794 – Baruthane-i Amire’de İngiliz perdahı barut imaline başlanması 1794 – Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi 1795 – Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi 1795 – Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdiği) 1797 – Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdası 1797 – Pazvandoğlu isyanı 1797 – Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması (17 Eylül) 1798 – Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak) 1798 – Fransa’nın Mısır’a saldırması (1 Temmuz) 1798 – Fransa’ya savaş ilanı (3 Eylül) 1799 – Fransa’ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak) 1799 – Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi (Şubat) 1799 – Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs) 1799 – Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı (Ağustos) 1800-1899 yılları arası [değiştir] 1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin’e göre hazırlanmaya başlaması 1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları (Mart) 1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi 1801 – Mısır’ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos) 1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi 1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran) 1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat) 1805 – Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması 1805 – Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “İmparator” unvanını tanıması 1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini (Temmuz) 1806 – Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak’ası 1806 – Osmanlı-Rus Savaşı 1806 – III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi 1806 – Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması (Ocak) 1806 – Memleketeyn’in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim) 1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi 1807 – İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat) 1807 – İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül) 1807 – Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma (25 Mayıs) 1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası (29 Mayıs) 1808 – Mustafa Rakım’ın celi sülüs ve tuğra’ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs) 1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması (28 Temmuz) 1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül) 1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım) 1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak) 1810 – II. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması 1810 – İzmir Jimnasium’unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet’in ta’lik’e son şeklini verişi 1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması 1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu 1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi (28 Mayıs) 1816 – Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini 1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani’nin ölümü 1821 – Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart) 1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi 1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması 1824 – Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması 1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi 1826 – Şinasi’nin doğumu; Mustafa Rakım’ın İstanbul’da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi 1826 – Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması (14 Haziran) 1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi (7 Ekim) 1827 – Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları 1827 – Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a) 1827 – Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması 1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan) 1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz) 1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım) 1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı) 1829 – Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in İstanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin İstanbul’da doğuşu 1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması 1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan’ın bağımsızlığı (14 Eylül) 1830 – Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; İshak Efendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması 1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması 1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması 1830-1831 – Nüfus sayımları 1830 – Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz) 1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası) 1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti) 1831-1834 – İshak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması 1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri (1 Kasım) 1832 – Tıphane-i Amire’nin Şehzadebaşı’ndan Cerrahhane’nin bulunduğu binaya nakledilmesi 1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı 1832 – İstanbul-İzmit “posta yolu” nun yapımı 1832 – İngiliz postalarının kuruluşu 1832 – Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması (29 Ocak) 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık) 1833 – Feshanenin kuruluşu 1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat) 1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi (5 Nisan) 1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs) 1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz) 1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül) 1834 – Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması 1834 – Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak değiştirilmesi 1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede) 1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (11 Mart) 1837 – Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım) 1838 – Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin İstanbul’da doğuşu 1838 – Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi 1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi 1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması (24 Mart) 1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanması (16 Ağustos) 1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye’nin çıkarılması 1839 – Ali Süavi’nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti’nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye’nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması 1839-1844 – Dr. Bernard’ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi 1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi 1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran) 1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi (1 Temmuz) 1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı (3 Kasım) 1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851’de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer) 1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması 1840 – Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı 1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması 1840 – Posta Nezareti’nin kurulması 1840 – Namık Kemal’in doğumu (21 Aralık) 1841 – Lübnan olayları 1841-1906 – Ahmed Ali Paşa’nın doğumu. (ressam) 1841 – İngiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması (24 Mayıs) 1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz) 1842 – Askeri Baytar Mektebi’nin açılması 1843 – Hereke Fabrikası’nın kurulması 1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması 1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat) 1844 – Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması 1845 – İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması 1845 – Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü’l-fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi 1845 – Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti (Ocak) 1845 – Meclis-i Muvakkat’ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart) 1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan) 1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa’nın ölümü 1846 – Rus Ticaret Muahedesi 1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat) 1846 – Darü’l-Fünun kurmada ilk teşebbüs 1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası 1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi 1847 – Dersaadet Bankası’nın kuruluşu 1847 – İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor); Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması 1847 – Recaizade Ekrem’in doğumu (1 Mart) 1848 Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar 1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması 1848 İstanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi 16 Mart 1848 İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet’in İstanbul’da vefatı 1850 1847’den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması 1850 Muallim Naci’nin doğumu 12 Mart 1850 Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü 1851 Londra Sergisi 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş’in açılması 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş’in kurulması 1852 Abdülhak Hamid’in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması 1853 “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması 1853 İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması 1854 Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması 1854 İhtisab teşkilatının lağvı 12 Mart 1854 Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım’ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa’nın köşküne İtalya’dan getirtilen] 1855 Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması 1855 Paris Sergisi 16 Ağustos 1855 İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması 1856 Rusya’nın Asya’da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması 1856 Bank-ı Osmani’nin kurulması 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması 1856 Islahat Fermanı 1856-1860 Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti’nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı’nın ilanı 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması 30 Mart 1856 Rusya’nın bozguna uğraması 30 Mart 1856 Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi 1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması 1857-1862 Beyrut – Şam şosesinin yapımı 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması 6 Kasım 1857 Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması 1858 – Birinci Karadağ Harekatı 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması 1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi’nin kabulü 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye’nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması 1859 Fransızca’dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’sinin neşri 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu 1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları 1860-1861 Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması 1861 Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü 1861-1866 Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi 9 Haziran 1861 David Paşa’nın Lübnan’a vali olarak atanması 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8’e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması 1862 – İkinci Karadağ Harekatı 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa’nın vali olarak tayini 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması 1862 Mahrec-i Aklam’ın kurulması 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi 1863 Abdülaziz’in Mısır’a seyahati 1863 Mithad Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması 1863 Menafi Sandığı’nın kurulması 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü 13 Ocak 1863 Darü’l-Fünun’da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı) 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi 1864 Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu 1864-1876 Paris’e talebe gönderilmesi 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu 1865 Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi Eylül 1865 Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi 1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması 1866 Simkeşler Şirketi’nin kuruluşu 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı 1866-1867 Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1867 Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa’nın “hıdiv” olması 1867 Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi 1867 Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu 1867 Menafi Sandığı’nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması 1867-1876 İzmir Rıhtımı’nın inşası 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi 8 Haziran 1867 Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati 1868 Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi 1868 Galatasaray Sultanisi’nin açılması 1868 İstanbul Emniyet Sandığı’nın kurulması 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu 1868 Yunan postasının kapatılması 1868 Feshane’nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi 1868 Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması 1 Mart 1868 Adliye Nezareti’nin kurulması 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması 8 Nisan 1869 İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani’nin açılması 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi’nin kabulü 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul’a gelişi 1869 Süveyş Kanalı’nın açılması 1869 Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin ilk kitabının kabulü 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması Ekim 1869 Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları 1870 Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması 1870 Cenab Şehabeddin’in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Midhat’ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane’nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü’l-Fünun’ı Osmani’yi teşkil eden şubeler arasında “İlm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması 1870 Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar) 20 Şubat 1870 Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması 26 Nisan 1870 Darü’l-Muallimat’ın açılması 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi’nin açılması Ekim 1870 Darü’l-Fünun müdürü Tahsin Efendi’nin umuma açık konferanslar (ders-I’am) tertip etmesi 1871 Sadrazam Ali Paşa’nın vefatı 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması 1871 Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi 13 Eylül 1871 Şinasi’nin ölümü 1872 Emniyet Sandığı’nın şubelerinin açılması 1872 Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu 1873 Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması Haziran 1873 Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi 1874 Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması 1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907) 1874 Kara gümrüklerinin lağvı 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması 1874-1875 Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması 1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması 1875 Bosna-Hersek isyanları 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi’nin açılması 1876 Bulgar isyanları 1876 Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı 1876 Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve Abdülhamid’in cülusu 1876 Meşrutiyet’in ilanı 1876 İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin son kitabının kabulü 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal’in İntibahı’nın neşri; İzmir ve Manastır’da yaıtılı idadiler açılması 23 Mart 1876 Ziya Gökalp’in doğumu 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı 1877 Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması 1877 Mahrec-i Aklam’ın Mekteb-i Mülkiye’nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulması 1877-1878 Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir) 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb’usan’ın süresiz tatili 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması 1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları 1878 Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması 1878 Ermeni meselesinin zuhuru 1878 Ali Suavi’nin öldürülmesi 1878 Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi 1878 Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması Ekim 1878 Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin tekrar eğitime başlaması 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü 1880 Vergi reformu 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması 1880 İlk köy romanı, Ahmed Midhat’ın Bahtiyarlık’ının neşri; Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü 13 Mart 1880 İstanbul’da bir kız idadisinin açılması 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa’nın ölümü Ekim 1880 Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi 20 Aralık 1880 Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye’nin kurulması 1881 Mustafa Kemal’in Doğumu 1881 Mısır’ın İngilizler tarafından işgali 1881 Muharrem Kararnamesi’nin neşri 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması 1881 Mühendishane’de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü’l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birleştirilmesi 1882 Tunus’un Fransızlar tarafından işgali 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasında eğitimine başlaması 2 Aralık 1884 Yahya Kemal’in doğumu 1885 Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı 1885 Abdülhak Hamid’in Makber’inin neşri 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması 1886 Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması 1886 Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması 1886-1887 Darü’l-muallimin’in yatılı hale getirilmesi 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması 1887 Ahmed Haşim’in doğumu; Şevki Efendi’nin İstanbul’da vefatı 5 Şubat 1887 Beşir Fuad’ın intiharı 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi 1888 Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması 2 Aralık 1888 Namık Kemal’in ölümü 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulması 27 Mart 1889 Yakup Kadri’nin doğumu 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları 1891 Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebi’ne yatılı olarak nakledilmesi 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi 1891 Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması 1891 Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması 3 Kasım 1891 Darü’l-Muallim’in aliye şubesi açılması 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması 1892 Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey’in Musiki Istılahatı) 1894 Sasun’da Ermeni olayları 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması 1895 İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması 1895 Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa’nın beş fakülteden “darü’l-icaze” oluşan bir darü’l-fünun kurma teklifi 1896 Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları 1896 Girit isyanının alevlenmesi 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi 1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi 1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması 1900-1922 yılları arası [değiştir] 1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi 1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması 1900 – Darü’l Fünun-ı Şahane’nin kurulması (31 Ağustos) 1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması 1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri 1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı 1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması 1902 – Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım) 1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım) 1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık) 1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos) 1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül) II. Abdülhamit 1904 – Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması 1905 – Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması 1905 – Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz) 1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi 1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması 1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz) 1908 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim) 1908 – Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim) 1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan’ın toplanması (17 Aralık) 1909 – Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları 1909 – Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması 1909 – Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu 1909 -1910 – Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası’nın çıkması 1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan) 1909 – Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, İstanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan) 1909 – II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması (27 Nisan) V. Mehmed 1909 – Meclisin açılması (17 Aralık) 1910 – Arnavutlar’ın ayaklanmaları 1910 – Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması 1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması 1911 – İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali 1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri 1911 -1912 – Osmanlı İtalyan Savaşı 1912 – Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nun açılışı 1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı 1912 – Meclis-i Mebusan’ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak) 1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması (18 Nisan) 1912 – İtalyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri (18 Nisan) 1912 – II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi (5 Ağustos) 1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz) 1912 – Trablus ve Bingazi’nin İtalya’ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya elinde kalması (15 Ekim) 1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa’nın sadareti (29 Ekim) 1912 – Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım) 1913 – Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti (23 Ocak) 1913 – I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs) 1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti (11 Haziran) 1913 – II. Balkan Savaşı’nın başlaması (29 Haziran) 1913 – Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz) 1913 – Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül) 1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım) 1914 – Dış ticarette gümrük resmi oranının %15’e çıkarılması 1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi 1914 – Türk Bilgi Derneği’nin kurulması; Medreset’ül-Hattatin’in kurulması; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulması 1914 – 5. Meclis-i Mebusan’ın açılışı (14 Mayıs) 1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran) 1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilanı (28 Temmuz) 1914 – Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı (1 Ağustos) 1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos) 1914 – Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması (4 Ağustos) 1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos) 1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül) 1914 – İslah-ı Medaris Nizamnamesi’nin yayınlanması (29 Eylül) 1914 – Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim) 1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık) 1914 – Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (3 Kasım) 1914 – İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (5 Kasım) 1914 – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı (11 Kasım) 1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım) 1914 – Mısır’ın İngiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık) 1915 – Gümrük resmi oranının %30’a yükseltilmesi 1915 – Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi 1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi 1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart) 1915 – Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs 1916 – Hicaz ve Mekke’nin kaybı 1916 – Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki) 1917 – Yıldırım Orduları Grubu’nun kurulması 1917 – Sina ve Filistin Cephesi’nin çöküşü 1917 – Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması ve çarlığın sonu 1917 – Şer’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması 1917 – Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı(25 Mart) 1918 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin Beyrut’un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın ölümü (6 Nisan) 1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart) 1918 – Sultan Reşad’ın vefatı ve Mehmet Vahidettin’in tahta çıkması 1918 – Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim) 1918 – Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed İzzet Paşa’nın sadareti (8 Ekim) 1918 – Mondros Mütarekesi’nin imzalanması (30 Ekim) 1918 – Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım) 1918 – Ahmed İzzet Paşa’nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa’nın sadareti (8 Kasım) 1918 – İtilaf Devletleri’nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım) 1919 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nin iktidara geçmesi 1919 – Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs) 1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs) 1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz) 1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül) 1919 – Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti (2 Ekim) 1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim) 1919 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım) 1920 – Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” olarak açılması 1920 – İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın dağıtılması ve kapanması 1920 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti (5 Nisan) 1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs) 1920 – İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması (10 Ağustos) 1920 – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması (3 Aralık) 1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat) 1921 – II. İnönü Savaşı (31 Mart) 1921 – Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül) 1921 – Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi) 1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos) 1922 – İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül) 1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim) 1922 – Mehmet Vahidettin’in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)

Reklamlar

Posted in Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi | Leave a Comment »

Hello world!

Posted by Varan Hakan Ağustos 2, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi | 1 Comment »